testové otázky 1.8.2017

Seznam všech otázek si můžete stáhnout zde v pdf.

 

TESTOVÉ OTÁZKY

KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

ČÁST I.

OTÁZKY K PROKÁZÁNÍ ZNALOSTI

ZÁKONA O ZBRANÍCH A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYDANÝCH K JEHO PROVEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ

 

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není - li stanoveno jinak, na

A) zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji obecní policií.

B) zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky, pokud tak rozhodne Ministerstvo obrany.

C) zbraně,střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky.

 


 

 

 

 

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není - li stanoveno jinak, na

A

zbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy poskytovateli bezpečnostních služeb pověřenými zajišťováním fyzické ostrahy objektů ústředních orgánů státní správy.

B

zbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky bezpečnostních sborů či strážníky obecní policie, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.

C

zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji bezpečnostními sbory.

 


 

 

 

 

Zákon o zbraních se mimo j'iné nevztahuje, není - li stanoveno jinak, na

A

zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

B

zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k certifikaci tuzemskými i cizozemskými subjekty působícími na úseku technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

C

zbraně, střelivo a munici, které jsou z působnosti zákona o zbraních vyjmuty rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozhodnutí je podmíněné získáním předchozího souhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

 


 

 

 

 

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není - li stanoveno j'inak, na

A

zbraně, střelivo a munici, které byly prohlášeny za veřejnou památku na základě rozhodnutí tuzemského nebo cizozemského orgánu státní památkové péče. Toto rozhodnutí musí být dodatečně potvrzeno Ministerstvem vnitra.

B

zbraně, střelivo a munici, které jsou na základě žádosti orgánu státní památkové péče v příslušném rejstříku Ministerstva vnitra vedeny jako kulturně významné předměty.

C

zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.

 


 

 

 

 

Zákon o zbraních se mimo j'iné nevztahuje, není - li stanoveno jinak, na

A

zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

B

zřizování a provozování střelnic obecní policií, pokud má být střelnice následně využívána pouze pro potřeby výcviku strážníků obecní policie.

C

zřizování a provozování střelnic Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 


 

 

 

 

Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních

A

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

B

vztahuje.

C

nevztahuje.

 


 

 

 

 

Umožní - li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,

A

vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem.

B

vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních.

C

vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie nebo Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Na zaměstnance obou komor Parlamentu České republiky se zákon o zbraních

A

vztahuje.

B

nevztahuje.

C

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne mandátový a imunitní výbor příslušné komory.

 


 

 

 

 

Na zaměstnance České obchodní inspekce se zákon o zbraních

A

vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu.

B

nevztahuje.

C

vztahuje.

 


 

 

 

 

Místem pobytu zákon o zbraních rozumí

A

adresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince.

B

adresu trvalého pobytu občana České republiky nebo adresu trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

C

adresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.

 


 

 

 

 

Zákon o zbraních se mimo j'iné nevztahuje, není - li stanoveno jinak, na

A

výbušniny uvedené v rejstříku Ministerstva vnitra.

B

výbušniny uvedené v rejstříku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

C

výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládánís výbušninami.

 


 

 

 

 

Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,

A

se nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak.

B

se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních.

C

se považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.

 


 

 

 

 

Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí

A

poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů.

B

neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat.

C

poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.

 


 

 

 

 

Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít

A

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí s ověřeným písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň pokud možno nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném pevném obalu splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to za účelem jejího přemístění z místa na místo.

B

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.

C

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř alespoň částečně ohraničených nemovitostí s písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v pevném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.

 


 

 

 

 

Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít

A

zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení.

B

zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby.

C

zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.

 


 

 

 

 

Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též

A

podstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

B

všechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

C

hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

 


 

 

 

 

V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie dle zákona o zbraních rozhoduje

A

příslušný útvar policie.

B

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Samočinné zbraně jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně) jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie A.

 


 

 

 

 

Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie A.

 


 

 

 

 

Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie A.

 


 

 

 

 

Tlumiče hluku výstřelu jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou je zařazeno mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku je zařazeno mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie A.

 


 

 

 

 

Střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, je střelivo zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie A.

 


 

 

 

 

Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie B.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie D.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie B.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie B.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintballových zbraní, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie C.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie B.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie C.

 


 

 

 

 

Historické zbraně jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie D.

C

zbraně kategorie C.

 


 

 

 

 

Palné zbraně určené pro střelbu náboji typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie C.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Plynové zbraně na vzduchovou kartuš jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie C.

 


 

 

 

 

Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie B.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Expanzní zbraně a expanzní přístroje s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie D.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie B.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie D.

 


 

 

 

 

Znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie B.

C

zbraně kategorie C.

 


 

 

 

 

Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou zbraně zařazené mezi

A

zbraně kategorie A.

B

zbraně kategorie D.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi

A

zbraně kategorie D.

B

zbraně kategorie A.

C

zbraně kategorie B.

 


 

 

 

 

Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A

A

policie.

B

Ministerstvo kultury.

C

Ministerstvo obrany.

 


 

 

 

 

Pro výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu může držiteli zbrojního průkazu skupiny C udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů

A

policie.

B

Ministerstvo zemědělství.

C

Ministerstvo životního prostředí.

 


 

 

 

 

Policie může udělit výjimku na zbraně kategorie A, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a

A

lze ji časově omezit, pokud nebyla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.

B

nelze ji časově omezit.

C

lze ji časově omezit, pokud byla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.

 


 

 

 

 

Žádost o udělení výjimky na zbraně kategorie A se podává u

A

Ministerstva vnitra.

B

příslušného útvaru policie.

C

Ministerstva obrany.

 


 

 

 

 

Příslušným útvarem policie zákon o zbraních rozumí

A

krajské ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle místa, na jehož území je uskutečňována převážná část aktivit právnické osoby.

B

obvodní ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle sídla právnické osoby.

C

krajské ředitelství policie příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby.

 


 

 

 

 

Platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže

A

uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J.

B

její držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce.

C

jestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.

 


 

 

 

 

Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata

A

pominul-li důvod, pro který byla udělena.

B

nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena.

C

nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.

 


 

 

 

 

Zbraň kategorie B může držitel zbroj'ního průkazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě

A

oznámení.

B

povolení.

C

udělení výjimky.

 


 

 

 

 

Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit

A

pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

B

pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

C

pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

 


 

 

 

 

Povolení vlastnit, držet případně rovněž nosit zbraň kategorie B vydá

A

Ministerstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.

B

příslušný obecní úřad, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.

C

příslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.

 


 

 

 

 

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá

A

příslušný útvar policie.

B

Ministerstvo kultury.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá

A

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

B

příslušný útvar policie.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné z důvodu provozování

A

volných živností v oboru zbraní a střeliva.

B

vázaných živností v oboru zbraní a střeliva.

C

koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.

 


 

 

 

 

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá

A

příslušný útvar policie.

B

Ministerstvo obrany.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá

A

obecní úřad.

B

příslušný útvar policie.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku vydá

A

Ministerstvo spravedlnosti.

B

Ministerstvo vnitra.

C

příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

Platnost povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B zaniká

A

jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu.

B

jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

C

jestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.

 


 

 

 

 

Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B zaniká mimo jiné, není-li využito

A

do 12 měsíců ode dne jeho vydání.

B

do 6 měsíců ode dne jeho vydání.

C

do 1 měsíce ode dne jeho vydání.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Jiným členským státem se v tomto případě rozumí

A

jiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.

B

jiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

C

jiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace Severoatlantické smlouvy.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze

A

tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků.

B

tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

C

tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

 


 

 

 

 

Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení

A

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob.

B

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku.

C

odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.

 


 

 

 

 

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze

A

držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie.

B

držitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu.

C

držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému krajskému úřadu.

 


 

 

 

 

Zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze

A

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení.

B

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení výjimky.

C

v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.

 


 

 

 

 

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší

A

16 let způsobilá k právním úkonům.

B

14 let způsobilá k právním úkonům.

C

18 let způsobilá k právním úkonům.

 


 

 

 

 

Z historické zbraně nebo zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů lze střílet

A

jen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.

B

jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.

C

jen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.

 


 

 

 

 

Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti

A

korozi a pravidelně ji čistit.

B

zneužití, ztrátě nebo odcizení.

C

technickému zastarání.

 


 

 

 

 

Držitel zbraně kategorie D mimo j'iné

A

nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v § 15 odstavcích 2 nebo 3 zákona o zbraních.

B

smí zbraň nosit viditelně na všech veřejnosti přístupných místech, na kterých není toto výslovně zakázáno rozhodnutím Ministerstva vnitra.

C

smí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru policie.

 


 

 

 

 

Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné

A

zbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.

B

zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

C

zbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.

 


 

 

 

 

Držitel zbraně kategorie D mimo jiné

A

nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.

B

může převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat.

C

nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.

 


 

 

 

 

Doba platnosti zbrojního průkazu je

A

10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

B

5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

C

3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky.

 


 

 

 

 

Zbrojní průkaz vydává

A

Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou.

B

příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou.

C

obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.

 


 

 

 

 

K žádosti o vydání zbroj'ního průkazu j'e žadatel mimo j'iné povinen připoj'it

A

výpis z Rejstříku trestů.

B

doklad o odborné způsobilosti.

C

doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.

 


 

 

 

 

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit

A

3 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.

B

2 fotografie žadatele, které splňují požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem.

C

fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem.

 


 

 

 

 

Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do j'azyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který

A

je občanem jiného členského státu.

B

je občanem jiného členského státu či rodinným příslušníkem občana jiného členského státu.

C

má místo pobytu ještě v jiném členském státě.

 


 

 

 

 

Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se

A

v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku.

B

v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních.

C

v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.

 


 

 

 

 

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též

A

předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

B

předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Povinné obsahové náležitosti tohoto předchozího souhlasu stanoví prováděcí právní předpis.

C

předchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

 


 

 

 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než

A

1 měsíc.

B

3 měsíce.

C

6 měsíců.

 


 

 

 

 

Doklad o odborné způsobilosti, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než

A

1 rok.

B

2 roky.

C

6 měsíců.

 


 

 

 

 

Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,

A

že proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních.

B

že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních.

C

že proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.

 


 

 

 

 

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která

A

má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá.

B

má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, dosáhla předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá.

C

v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá a odborně způsobilá.

 


 

 

 

 

Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osobě

A

starší 21 let.

B

starší 18 let.

C

starší 16 let.

 


 

 

 

 

Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbroj'ní průkaz skupiny B nebo C jen osobě

A

starší 12 let.

B

starší 21 let.

C

starší 18 let.

 


 

 

 

 

Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě, která j'e členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší

A

15 let.

B

14 let.

C

12 let.

 


 

 

 

 

Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu

A

15 let.

B

14 let.

C

16 let.

 


 

 

 

 

Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu

A

15 let.

B

16 let.

C

18 let.

 


 

 

 

 

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

A

odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky.

B

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

C

odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.

 


 

 

 

 

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

A

oční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku.

B

poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu.

C

odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.

 


 

 

 

 

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné

A

poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření.

B

registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.

C

v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.

 


 

 

 

 

Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku pro žadatele o vydání zbroj'ního průkazu nebo držitele zbroj'ního průkazu je

A

internista nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.

B

praktický lékař nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči nebo psychiatrické péči.

C

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.

 


 

 

 

 

Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje

A

Ministerstvo vnitra.

B

provozovatel střelnice.

C

příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost

A

zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

B

zákona o Policii České republiky a zákona o obecní policii.

C

zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.

 


 

 

 

 

Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá

A

ze zjištění znalosti povelů používaných na střelnici a střelby na pohyblivý nebo pevný cíl.

B

ze zjištění znalosti provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl.

C

ze zjištění znalosti bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.

 


 

 

 

 

Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje

A

na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.

B

na tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie.

C

osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 


 

 

 

 

Termín a místo konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání zbroj'ního průkazu oznámeny nejpozději

A

5 dnů přede dnem konání zkoušky.

B

10 dnů přede dnem konání zkoušky.

C

20 dnů přede dnem konání zkoušky.

 


 

 

 

 

Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí

A

6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

B

3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

C

1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

 


 

 

 

 

Náklady spoj'ené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbroj'ního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí

A

příslušný útvar policie.

B

jen držitel zbrojní licence.

C

žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

 


 

 

 

 

Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit

A

posudek o zdravotní způsobilosti.

B

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

C

výpis z evidence Rejstříku trestů.

 


 

 

 

 

Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbroj'ního průkazu v jiném členském státě

A

může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.

B

může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

C

není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.

 


 

 

 

 

Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuj'e mimo j'iné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným

A

trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.

B

z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.

C

z jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.

 


 

 

 

 

Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby

A

požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.

B

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů.

C

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání písemný souhlas opravňující příslušný útvar policie požádat o opis z evidence Rejstříku trestů.

 


 

 

 

 

Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen

A

nepřihlíží.

B

přihlíží.

C

přihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.

 


 

 

 

 

Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil

A

se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

B

se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného.

C

se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

 


 

 

 

 

Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky

A

se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

B

se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého.

C

se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.

 


 

 

 

 

Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby

A

je příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

B

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů.

C

připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání prohlášení o spolehlivosti vystavené příslušným obecním úřadem.

 


 

 

 

 

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie

A

nejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

B

nejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

C

nejméně tři měsíce a nejdříve 5 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

K žádosti o vydání nového zbroj'ního průkazu držitel zbroj'ního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo

A

připojuje.

B

připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie.

C

nepřipojuje.

 


 

 

 

 

Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti

A

3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

B

10 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

C

6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se

A

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku.

B

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních.

C

v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.

 


 

 

 

 

Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbroj'ního průkazu zamítne,

A

nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu.

B

nebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu.

C

nebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.

 


 

 

 

 

K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

A

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii.

B

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii.

C

doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.

 


 

 

 

 

Ukončil-li držitel zbroj'ního průkazu pobyt na území České republiky

A

platnost zbrojního průkazu nezaniká.

B

příslušný útvar policie platnost zbrojního průkazu pozastaví.

C

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu

A

jeho platnost zaniká.

B

příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost.

C

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.

 


 

 

 

 

Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu

A

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.

B

příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost.

C

příslušný útvar policie jej odejme.

 


 

 

 

 

Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

A

jeho platnost se zkracuje.

B

příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.

C

příslušný útvar policie jej odejme.

 


 

 

 

 

Jestliže držitel zbroj'ního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar policie

A

o zajištění zbrojního průkazu.

B

o odnětí zbrojního průkazu.

C

o zadržení zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie

A

o odnětí zbrojního průkazu.

B

o zajištění zbrojního průkazu.

C

o zadržení zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne příslušný útvar policie

A

o zadržení zbrojního průkazu.

B

o zajištění zbrojního průkazu.

C

o odnětí zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbroj'ního průkazu

A

nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

B

má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie.

C

má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen do 10 pracovních dní po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání odevzdat příslušnému útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, a to ve stavu vylučujícím okamžité použití.

 


 

 

 

 

Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu obj'ektů této banky

A

nesmí zbraň nosit viditelně.

B

může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.

C

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

 


 

 

 

 

Zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu

A

skupiny D.

B

skupiny A.

C

skupiny E.

 


 

 

 

 

Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu

A

skupiny A.

B

skupiny D.

C

skupiny E.

 


 

 

 

 

Podle účelu užívání je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C, držitel zbrojního průkazu

A

skupiny A.

B

skupiny B nebo C.

C

skupiny A nebo C.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do

A

zbraní kategorie A nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů smí nosit viditelně.

B

zbraní kategorie B nebo C. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.

C

zbraní kategorie D nebo E. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průkazu skupiny D je mimo j'iné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

A

držet zbraň kategorie D nebo E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet střelivo.

B

nosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn nosit střelivo.

C

nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.

 


 

 

 

 

Strážník obecní policie

A

je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie.

B

nesmí zbraň nosit viditelně.

C

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

A

nosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

B

nosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

C

nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.

 


 

 

 

 

Zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení

A

nesmí zbraň nosit viditelně.

B

může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.

C

může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průkazu skupiny E je oprávněn mimo j'iné nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit

A

zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D.

B

zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D.

C

zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví

A

střelivo do všech zbraní kategorie B nebo C.

B

střelivo do zbraní kategorie A, B nebo C, které je oprávněn držet, a to po předložení zbrojního průkazu. Toto střelivo je oprávněn nosit, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

C

střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně. Toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průkazu skupiny E je mimo j'iné oprávněn

A

nosit nejvíce 1 zbraň a střelivo do této zbraně; střelivo smí nosit viditelně.

B

nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.

C

nosit nejvíce 3 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně a střelivo smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

A

zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo.

B

zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo.

C

zabezpečit zbraň kategorie B, D nebo E a střelivo.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu

A

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

B

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

C

smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je dle zákona o zbraních mimo jiné povinen

A

zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně.

B

zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

C

zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průkazu j'e mimo j'iné povinen

A

předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady.

B

předložit na výzvu Ministerstva vnitra nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady.

C

předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající střelivo.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

A

neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně.

B

neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně.

C

neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do

A

5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.

B

10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.

C

15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen

A

mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, E nebo F nebo střelivo do této zbraně.

B

mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, F nebo G nebo střelivo do této zbraně.

C

mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průkazu je mimo j'iné povinen odevzdat zbrojní průkaz

A

do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.

B

do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.

C

do 30 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen ohlásit

A

do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

B

do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

C

do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu

A

zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

B

pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

C

příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen neprodleně ohlásit

A

Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.

B

obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.

C

útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen umožnit

A

příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

B

Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

C

příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie B nebo D.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře

A

ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.

B

ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.

C

ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průkazu

A

by neměl bez odpovídajícího důvodu nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Manipulovat s ní v tomto stavu na výše uvedených místech může pouze za účelem bezpečného vybití zbraně, a to pod dohledem jiného držitele zbrojního průkazu.

B

nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

C

smí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném v malém rozsahu manipulovat i tehdy, pokud je jeho schopnost k této činnosti mírně snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, B nebo C

A

na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz.

B

na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list.

C

na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné

A

střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let.

B

střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo starší 5 let.

C

střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné

A

povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

B

povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.

C

povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné povinen

A

přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, ve stavu nevylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, není povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném pevném obalu.

B

přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu.

C

přepravovat nošenou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pokud možno ve stavu znesnadňujícím její použití; při této přepravě není za žádných okolností oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.

 


 

 

 

 

Zkušebního komisaře j'menuj'e na základě žádosti fyzické osoby na dobu

A

5 let příslušný útvar policie.

B

10 let Policejní prezidium České republiky.

C

5 let Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je

A

průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra.

B

osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra.

C

průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné

A

dosáhla věku 20 let.

B

dosáhla věku 25 let.

C

dosáhla věku 30 let.

 


 

 

 

 

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné

A

minimálně vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně.

B

minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání.

C

minimálně vyšší odborné vzdělání.

 


 

 

 

 

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné

A

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem.

B

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie.

C

prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.

 


 

 

 

 

Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné

A

držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.

B

držitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C.

C

držitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.

 


 

 

 

 

Ministerstvo vnitra, které eviduje žádosti o jmenování zkušebním komisařem, oznámí termín a místo konání zkoušky tak, aby bylo žadateli doručeno nejpozději do

A

5 pracovních dnů přede dnem konání zkoušky.

B

10 dnů přede dnem konání zkoušky.

C

14 dnů přede dnem konání zkoušky.

 


 

 

 

 

Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, mimo jiné jestliže

A

mu byla odebrána zbrojní licence.

B

přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.

C

o to požádá příslušný útvar policie nebo obecní policie.

 


 

 

 

 

Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá

A

příslušný útvar policie.

B

Policejní prezidium České republiky.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Zkušebního komisaře, který požádal o odvolání před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá

A

příslušný útvar policie.

B

Ministerstvo vnitra.

C

Policejní prezidium České republiky.

 


 

 

 

 

Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbroj'ního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nej'dříve po uplynutí

A

6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.

B

1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.

C

3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.

 


 

 

 

 

Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl

A

uložen kázeňský trest.

B

zajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra.

C

zničen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen oznámit Ministerstvu vnitra do 5 pracovních dnů.

 


 

 

 

 

Zkušebnímu komisaři, který je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost

A

příslušný útvar policie.

B

Policejní prezidium České republiky.

C

Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise vydává zbroj'ní licenci

A

příslušný útvar policie.

B

Ministerstvo vnitra.

C

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 


 

 

 

 

Žádost o vydání zbrojní licence může podat

A

pouze podnikající právnická osoba.

B

podnikající i nepodnikající právnická osoba. Fyzická osoba může žádost podat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to pouze pokud obdrží předběžný souhlas Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu.

C

právnická nebo fyzická osoba.

 


 

 

 

 

Návrh vnitřního předpisu dle § 39 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních

A

je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence.

B

je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie.

C

je žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud následně jako držitel zbrojní licence zamýšlí přechovávat více než 100 kusů zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 200 000 kusů střeliva do těchto zbraní.

 


 

 

 

 

Výpis ze živnostenského rejstříku za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence

A

žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence.

B

žadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie.

C

si opatří příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ní licence žádá o rozšíření skupin zbroj'ní licence

A

příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise.

B

Ministerstvo vnitra na předepsaném tiskopise.

C

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 


 

 

 

 

Pominul-li důvod, pro který byla vydána zbrojní licence, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o

A

zajištění licence.

B

odnětí licence.

C

zadržení licence.

 


 

 

 

 

Jestliže držitel zbrojní licence opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost, může příslušný útvar policie rozhodnout o

A

zajištění licence.

B

odnětí licence.

C

zadržení licence.

 


 

 

 

 

Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, přestanou splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti dle § 22 a § 23 zákona o zbraních, rozhodne mimo j'iné příslušný útvar policie o

A

odnětí licence.

B

zajištění licence.

C

zadržení licence.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojní licence skupiny F je mimo jiné oprávněn za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně je oprávněn svěřit

A

pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E.

B

pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B.

C

pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojní licence skupiny G je mimo jiné oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli

A

zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

B

zbrojního průkazu skupiny E nebo B, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

C

zbrojního průkazu skupiny E, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru již nejméně 2 roky a dosáhl věku 30 let.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ní licence j'e mimo j'iné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie

A

do 5 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.

B

do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.

C

do 15 dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do

A

10 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar policie může vůči nově jmenovanému zbrojíři vznést námitky a vyzvat k jeho neprodlenému odvolání.

B

30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie.

C

15 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Zbrojířem nemůže být ustanovena osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním poměru.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ní licence j'e mimo j'iné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně

A

do 15 pracovních dnů.

B

do 20 dnů.

C

do 10 pracovních dnů.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen

A

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny.

B

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve zbrojní licenci a zda jsou používány osobami se zbrojním průkazem či s evropským zbrojním pasem.

C

kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve vnitřním předpisu a zda jsou používány osobami staršími 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.

 


 

 

 

 

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen

A

zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci.

B

zajistit nejméně jednou za dva roky provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách může vést pomocnou evidenci.

C

zajistit nejméně jednou měsíčně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vede evidenci, pokud tak stanoví vnitřní předpis.

 


 

 

 

 

Zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní

A

je držitel zbrojní licence povinen.

B

je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

C

je držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.

 


 

 

 

 

Zbrojíř je povinen

A

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E.

B

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu.

C

vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.

 


 

 

 

 

V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních

A

odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.

B

zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence.

C

mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.

 


 

 

 

 

Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie

A

A, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.

B

B, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.

C

A, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.

 


 

 

 

 

Registraci zbraně kategorie A, B nebo C provádí

A

Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.

B

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.

C

příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.

 


 

 

 

 

Dokladem o registraci zbraně kategorie A, B nebo C je

A

zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou.

B

průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.

C

průkaz zbraně, který není veřejnou listinou.

 


 

 

 

 

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň

A

podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena cizozemskou zkušební značkou.

B

podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena českou zkušební značkou starší 5 let.

C

podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.

 


 

 

 

 

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň

A

kategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.

B

kategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.

C

kategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.

 


 

 

 

 

Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření

A

Strojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu.

B

Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu.

C

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.

 


 

 

 

 

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie

A

do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.

B

do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.

C

do 10 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.

 


 

 

 

 

Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na j'inou osobu, j'e povinna tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do

A

10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.

B

10 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.

C

15 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.

 


 

 

 

 

Povinnost registrace zbraně podle § 41 zákona o zbraních se netýká zbraní, které

A

jsou určeny rozhodnutím příslušného útvaru policie.

B

jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva.

C

jsou uvedeny v seznamu zbraní nepodléhajících registraci, který je vedený společně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 


 

 

 

 

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva

A

nemá povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních.

B

má povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních.

C

má povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává

A

Ministerstvo vnitra.

B

Ministerstvo průmyslu a obchodu.

C

příslušný útvar policie.

 


 

 

 

 

K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit

A

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

B

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.

C

souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B a C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do

A

3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.

B

5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.

C

10 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.

 


 

 

 

 

Pro cizince, kteří nemaj'í místo pobytu na území České republiky, zbroj'ní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává

A

útvar cizinecké policie či útvar služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, v jehož obvodu se budou tito cizinci převážně zdržovat během jejich návštěvy České republiky.

B

příslušný zastupitelský úřad České republiky, který je akreditovaný pro jejich domovský stát.

C

útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.

 


 

 

 

 

Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné

A

jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise.

B

pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra.

C

pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.

 


 

 

 

 

V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem

A

vydává povolení Policejní prezidium České republiky na základě předchozího souhlasného stanoviska věcně příslušného generálního ředitelství Evropské Komise. Postupuje přitom podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

B

vydává povolení Ministerstvo vnitra postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

C

vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

 


 

 

 

 

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva pro tyto zbraně pro držitele zbrojního průkazu nebo zbroj'ní licence vydává

A

Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

B

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

C

příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

 


 

 

 

 

Držitel zbroj'ního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva j'e povinen nejpozději do

A

15 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

B

20 pracovních dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

C

10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.

 


 

 

 

 

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani

A

kategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

B

kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

C

kategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

 


 

 

 

 

V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky

A

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

B

příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

C

Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

 


 

 

 

 

V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Tento předběžný souhlas

A

musí držitel vydaného zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vrátit příslušnému útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu České republiky, pokud nebyl využit nejpozději do 6 měsíců od jeho vydání.

B

může být po dohodě s příslušným útvarem policie předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit, ovšem pouze ve formě úředně ověřené kopie. Originál předchozího souhlasu nesmí trvale opustit území České republiky.

C

může být využit dle potřeby držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, tj. může být zejména předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit jako podklad pro vydání příslušného cizozemského vývozního povolení.

 


 

 

 

 

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat mimo jiné

A

Ministerstvo vnitra.

B

Ministerstvo dopravy.

C

zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.

 


 

 

 

 

K žádosti o vydání zbroj'ního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva j'e žadatel povinen předložit

A

úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěž&iacut